Editörden

Editörden

  • Ülkü Kerimoğlu

Trd Sem 2023;11(2):0-0

Türk Radyoloji Seminerleri Ağustos sayısında “Kas İskelet Sisteminde Enfeksiyon” konu başlığı olarak belirlenmiştir. Bu sayıda kemik ve yumuşak doku enfeksiyon ve enfestasyonlarından bahsedilmiştir. Enfeksiyon hastalıkları bulgularının enfeksiyöz olmayan hastalıklarla klinikte ve görüntüleme bulgularında karışabiliyor olması radyolojik tanının özellikle acil durumlarda önemini artırmaktadır. Hastaya yapılacak uygun tetkikin belirlenmesinde ve doğru tanının konmasında radyolog klinisyene rehberlik görevini üstlenmektedir. Kas iskelet sistem enfeksiyonunu tanımlamak için kullanılan literatür orijinal olarak direkt grafi için tasarlanmış olsa da kanıt veya fikir birliği olmadan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) için adapte edilmiştir. Sonuçta radyologlar enfeksiyonu tanımlamak için değişken ve zayıf terimleri kullanır olmuştur ki bu durum klinisyenin kafasının karışmasına, medikal ve cerrahi yaklaşım kararında problem yaşanmasına sebep olmuştur. İşte bu yüzden İskelet Radyoloji Derneği (SSR) Pratik Kılavuz ve Teknik Standart Komitesi kas iskelet sistem enfeksiyonlarını “Beyaz sayfa” konusu olarak tanımlamış, vertebra hariç kas iskelet sistem enfeksiyonlarının MRG terminolojisinin ortak görüşle belirlenmesi için bir komiteyi görevlendirmiştir. Komite 12 üyeden oluşan kas-iskelet radyoloğu ve diyabetik ayak enfeksiyonunda deneyimli bir pediatrik cerrahdan oluşmuştur. Üyeler belirlenirken özellikle kas iskelet sistem enfeksiyonları hususunda araştırma ve yayınları olan radyologlardan seçilmesine özen gösterilmiştir. Komite 6 alt gruba ayrılmış ve kararlaştırılan terimlerin taslağı belirlenmiştir. Her bir alt grup ondan fazla hasta üzerinde yapılmış orijinal ingilizce araştırma yazıları ile literatür değerlendirmesi yapmıştır. Komite alt gruplarının fikir paylaşımları sonucunda yayın, enfeksiyon terimlerinin tanımı, potansiyel anlaşmazlıklar ve en son önerileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bahsedilen yayın Alaia ve ark. tarafından Skeletal Radiology (2021) 50:2319-2347 (doi.org/10.1007/s00256-021-03807-7) sayısında basılmıştır. Yayın tarafından, kas iskelet radyologlarının ortak literatür kullanarak klinisyene doğru tanımlama ve tanı terimleri ile yol göstermesini amaçlamaktadır. Bu yayına ek olarak Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) erişkinde periferal kemik ve prostetik eklem enfeksiyonları tanısı ile ilgili konsensus yayınlamıştır.

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2019) 46:957-970

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2019) 46: 971-988

Tüm meslektaşlarımın ilgili yayınları okumalarını önerir ve temenni ederim. Kas iskelet sistemi enfeksiyonlarını içeren seminer kitabında bölüm yazarak katkıda bulunan tüm hocalarımıza emekleri, destekleri için minnettarlığımı ifade eder ve teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Ülkü Kerimoğlu,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye