Derleme

İskemik İnmede BT ve BT Anjiyografi

10.5152/trs.2021.2021-22-28

  • Yeliz Pekçevik
  • Gülgün Yılmaz Ovalı

Trd Sem 2021;9(2):218-226

Akut iskemik inme semptomları olan hastalarda uygun tedaviyi belirlemede BT başlıca görüntüleme yöntemidir. Kontrastsız BT ile inmeyi taklit eden patolojiler, parankimal kanama ve geniş oturmuş enfarkt hızlıca dışlanmalı ve uygun hastalarda vakit geçirmeden intravenöz tedavi başlanmalıdır.Endovasküler trombektomiden faydalanabilecek hastaları belirlemek için büyük arter oklüzyonu araştırılması ve kollateral değerlendirilmesi için BT anjiografiden faydalanılmaktadır. Bu derlemede akut iskemik inmede tedavi kararında BT ve BT anjiografinin yeri, bu incelemeleri nasıl değerlendirmemiz gerektiği, tipik ve yanıltıcı bulguların sunulması amaçlanmıştır.