Derleme

İskemik İnmede Etiyoloji, Patofizyoloji ve Klinik Değerlendirme

10.5152/trs.2021.2021-20-25

  • Tuğba Özel

Trd Sem 2021;9(2):189-203

İnme, iskemik ve hemorajik olmak üzere iki alt gruba ayrılır. İskemik inme en sık inme alt tipidir ve etyolojinin belirlenmesi tedaviyi belirlemek ve inmenin tekrarını önlemek için önemlidir. İskemik inme; büyük veya küçük damar hastalığına, kardioembolik, diğer nadir nedenlere (hematolojik hastalıklar, diseksiyon, vaskülit, fibromuskler displazi vb.) bağlı ortaya çıkabileceği gibi nedeni belirlenmiş (kriptojenik) de olabilir. Öykü, fizik ve nörolojik muayene bulguları, risk faktörleri ve görüntüleme bulguları inme alt tiplerinin belirlenmesinde kullanılır.