Derleme

Kardiyak Kitlelerde Kardiyak MRG Bulguları

10.5152/trs.2018.663

  • Hatice Özge Çiftçi
  • Memduh DURSUN

Trd Sem 2018;6(2):266-289

Kardiyak tümörler nadir görülürler, en sık sekonder tümörler yani metastazlar ile karşılaşılır. En sık primer malign tümör grubu sarkomlar olup erişkinlerde anjiosarkom, çocuklarda ise rabdomyosarkom daha sık görülür. Benign primer tümörler arasında ise miksoma erişkinlerde, rabdomyoma çocuklarda en sıktır. Ayırıcı tanıda tümörü taklit edebilen trombüs ve varyatif konjenital anatomik yapılar önemli olup pseudotümör diyebileceğimiz bu grup kardiyak tümörlerden daha sık izlenirler.