Derleme

Prostat Kanseri Tanı ve Yönetiminde Dinamik Kontrastlı MRG

10.5152/trs.2017.561

  • Aycan Uysal
  • Mustafa Özmen

Trd Sem 2017;5(3):402-411

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) anatomik ve fonksiyonel bilgiler sağlayarak prostat kanserinin erken teşhisi, lokalizasyonu, evrelemesi ve biyolojik agresifliğin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Dinamik kontrastlı MRG (DK-MRG) prostat kanserinde mikrovaskülarizasyon ve anjiyogenezin farmakokinetik olarak değerlendirilmesinde fayda sağlamaktadır. Tedavi sonrası takip ve lokal rekürrensin tespitinde de DK-MRG etkin ve güvenilir bir yöntemdir.