Derleme

Serebral Anevrizmaların Cerrahi ve Endovasküler Tedavisinde Anestezi Uygulamaları

10.5152/trs.2022.220150

  • Ercan Türeci
  • Işıl Türel

Trd Sem 2022;10(1):19-25

Serebral anevrizma tedavi girişimleri, genel anestezi dışında; minimal, modere/bilinçli ve derin sedasyon ile de yapılabilmektedir. Tedavi gibi anestezi seçiminde de medikal ve paramedikal multi-faktöryellik söz konusudur. Ancak seçilen yöntem her ne olursa olsun; çok iyi bir pre-anestezik değerlendirme, vital sistemlerin yakın izlemle mutlak kontrolü ve gereğinde responsif-nöroprotektif müdahaleleri içeren idame dönemi yanısıra iyi bir uyanma ve post-op takip gerekliliği değişmemektedir.