Dergi Yönelgesi

1. Tanım ve Amaç
Bu yönerge, Türk Radyoloji Derneği'nin yayın organı olan Türk Radyoloji Seminerleri’nin (Trd Sem) bilimsel açıdan yüksek nitelikli olması amacıyla, yayın politikasını ve işleyişini tanımlamaktadır. İçerikte yer alan maddeler Türk Radyoloji Derneği'nin bilimsel politikaları ve tüzüğünde yer alan prensiplere uygun hazırlanmıştır.  

Türk Radyoloji Derneği’nin bilimsel yayını olan Diagnostic and Interventional Radiology dışında, yılda 3 kez Türkçe olarak yayınlayacağı Türk Radyoloji Seminerleri, radyoloji ve ilgili diğer branşlarda görev yapan hekimlerin, seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını ve asistan eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2. İşleyiş
• Editörler Kurulu Türk Radyoloji Derneği tarafından atanan bir Editör ve iki Editör Yardımcısı’dan oluşur. 
• Editörler Kurulu derginin Yazım Kuralları’nı belirler.
• Her sayı için, Editörler Kurulu tarafından ana konu başlığı ve Konuk Editör belirlenir. 
• Konuk Editör, Editörler Kurulu tarafından belirlenen çerçeve ve verilen süre içinde yayınlanacak olan yazı başlıklarını ve bu yazıları hazırlayacak olan
kişileri belirleyerek Editörler Kurulu’na sunar. 
• Editörler Kurulu’nun onayını takiben yazarlara davet mektupları gönderilir. 
• Yazılar Konuk Editör tarafından kontrol edilir ve düzeltmeler yapıldıktan sonra Editörler Kurulu’na gönderilir. 
• Editörler Kurulu tarafından kontrol edilen yazılar baskı planına aktarılır. Editörler Kurulu bu aşamada yazıların içeriği ve yazarlarıyla ilgili düzenleme yapma yetkisine sahiptir. 

3. Editörler Kurulu’nun Özellikleri 
• Editörler Kurulu Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından üç sene için atanır. Editörler Kurulu’nda en fazla iki dönem görev alınabilinir.
• Editörler Kurulu’na atanacak kişilerin Web of Science’ta indekslenen tıp dergilerinde yayınlanmış en az 30 adet yayını olmalıdır.
• Bu yayınların en az 10 tanesi araştırma yazısı olmalıdır.
• Bu yayınların en az 5'inde birinci isim ya da sorumlu (Corresponding) yazar olarak yer almalıdır. 

4. Editörler Kurulu'nun Sorumlulukları
• Derginin amaçlarını ve yayın politikasını TRD Yönetim Kurulu ile birlikte belirlemek
• Baskının zamanında yapılmasını ve devamlılığını sağlamak
• Yazıların içeriğini denetlemek ve düzenlemek
• Konuk Editör’ü ve ana konu başlığını belirlemek ve yazarları onaylamak
• Gerek görüldüğünde konuk editöre alt konu başlıkları ve yazar önerisinde bulunmak

5. Konuk Editör’ün Özellikleri
• Konusunda, uluslararası derneklerin yönetiminde veya kongre aktivitelerinde aktif görev almış olmalı ya da aşağıdaki kuralları karşılamalıdır.
• Web of Science’ta indekslenen dergilerde yayınlanmış en az 30 yayını olmalıdır.
• Yayınların en az 8 tanesi araştırma makalesi olmalıdır.
• Yayınların en az 5 tanesinde ilk isim ya da sorumlu (Corresponding) yazar olarak yer almalıdır. 

6. Konuk Editör’ün Görevler
• Güncel konulu yazı başlıklarını Editörler Kurulu ile birlikte belirlemek
• Yazarları Editörler Kurulu ile birlikte belirlemek
• Yazıları süresi içinde yazarlardan toplamak
• Yazı içeriklerini, görselleri, tabloları ve kaynakları kontrol etmek ve düzeltmeleri yapmak
• Her yazı için bilimsel içerik yönünden hakemlik yapmak

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler